Diagnoza

Spis treści

- pedagogiczna
- psychologiczna
- logopedyczna
- zaburzeń integracji sensorycznej
- specyficznych trudności w uczeniu się
- gotowości szkolnej
- w zakresie doradztwa zawodowego

- Autyzmu
- ADHD

- Zespołu Aspergera
- badanie psychologiczne ucznia nieletniego na potrzeby zatrudnienia

 

Posiadamy metodyczne możliwości rzetelnej i wszechstronnej diagnozy dzieci i młodzieży, dzięki profesjonalnym narzędziom psychometrycznym, standaryzowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie. Dzięki temu możemy dokonać diagnozy z zakresu np. określenia poziomu intelektualnego, funkcjonowania dziecka w sferze społecznej, w sytuacji szkolnej, zaburzeń relacji, zaburzeń afektywnych i wielu innych. Dzięki profesjonalnym narzędziom możemy oprócz standardowych procedur badać także dzieci niemówiące, niedosłyszące, zaburzone (autyzm, zespół Aspergera, upośledzenia, lub opóźnienia umysłowe) lub wielojęzyczne, już od pierwszych lat życia.

Diagnoza pedagogiczna jest jednym z elementów procesu diagnostycznego. Korzystamy z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Korzystając z Baterii Metod Diagnozy Rozwoju Psychometrycznego Dzieci 5-6 letnich oceniamy ich gotowość szkolną.
Badanie pedagogiczne w wieku szkolnym obejmuje przekrojowy pomiar sprawności wszystkich funkcji, których deficyty mogą skutkować specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (Bateria-7/9, GIM, 16 plus)

Narzędzia te składają się m.in. z testów diagnozujących: funkcje wzrokowo-przestrzenne; funkcje słuchowo-językowe; tempo nazywania; integrację percepcyjno-motoryczną oraz czytanie i pisanie.

Korzystamy ze znormalizowanych sprawdzianów znajomości zasad ortograficznych, z zestawów prób i testów cichego, głośnego czytania m.in. w diagnozie dysleksji.
Diagnoza pedagogiczna ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także przedstawia faktyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży to...

Proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn np.trudności rozwojowych, w uczeniu się lub problemów w zachowaniu. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów rozwojowych i deficytów. Posiadamy metodyczne możliwości rzetelnej i wszechstronnej diagnozy dzieci i młodzieży, dzięki profesjonalnym narzędziom psychometrycznym, standaryzowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie. Dzięki temu możemy dokonać diagnozy z zakresu np. określenia poziomu intelektualnego, funkcjonowania dziecka w sferze społecznej, w sytuacji szkolnej, zaburzeń relacji, zaburzeń afektywnych i wielu innych. Dzięki profesjonalnym narzędziom możemy oprócz standardowych procedur badać także dzieci niemówiące, niedosłyszące, zaburzone (autyzm, zespół Aspergera, upośledzenia, lub opóźnienia umysłowe) lub wielojęzyczne, już od pierwszych lat życia.
Na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną należy przeznaczyć ok. 3 godzin. Klienci umawiani są na konkretny dzień i godzinę. Czasami jednak konieczne jest jeszcze jedno spotkanie.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie badań w domu.

W procesie diagnostycznym bardzo istotna jest Opinia nauczycieli o osiągnięciach i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka, o którą rodzic może poprosić nauczyciela/wychowawcę (i przynieść na spotkanie za specjalistą).

Czasami specjaliści pracujący z dzieckiem za zgodą rodziców występują do szkoły lub przedszkola o przydatne informacje.

W procesie diagnozy dysleksji rozwojowej niezmiernie ważna jest ocena efektów udokumentowanej pracy terapeutycznej (korekcyjno-kompensacyjnej, dydaktyczno-wyrównawczej, pracy samokształceniowej w domu).

 

Drodzy Rodzice !!!!

Oto najważniejsze informacje dotyczące DIAGNOZY  LOGOPEDYCZNEJ

1. Jak przygotować dziecko do badania?
2. Jak wygląda diagnoza?
3. Co badamy podczas procesu diagnostycznego?

                                                                          


WAŻNE!!

                   
     Ważne, aby przed wizytą u logopedy nie straszyć dziecka :):) Nie należy zwracać uwagi, że spotka się z panią, która sprawdzi jak mówi. Może to zaburzyć wynik badania, ponieważ dziecko będzie się starało mówić idealnie i ukrywać wadę. Najlepiej powiedzieć dziecku, że spotka się z panią, która się z nim pobawi. Dobrze, gdyby dziecko zabrało ze sobą ulubioną zabawkę lub książkę, aby logopeda mógł łatwo nawiązać z nim kontakt. My ze swojej strony postaramy się ,aby wszystko przebiegało w miłej, niestresującej dziecka atmosferze:)
 

Etapy diagnozy:


1.Wywiad:

Warto aby rodzice przed wywiadem przypomnieli sobie informacje, które będą pomocne przy pełnej diagnozie !!!!!!!
Przeprowadzenie wywiadu jest bardzo ważną częścią diagnozy. Logopeda będzie głównie pytał o przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka (np. kiedy dziecko zaczęło siadać, chodzić, kiedy pojawiły się pierwsze zęby), przebieg rozwoju mowy (kiedy dziecko zaczęło mówić, pierwsze wyrazy, pierwsze zdania), sposób karmienia dziecka (piersią czy sztucznie, kiedy zostały wprowadzone pokarmy stałe i jakie, czy dziecko ma problemy z gryzieniem twardych pokarmów, czy ma problemy z połykaniem), częstość chorób dziecka (ważna jest informacja, jak często przechodzi infekcję górnych dróg oddechowych, czy ma nawyk oddychania ustami, czy śpi z otwartymi ustami i chrapie), choroby matki w ciąży, przebieg ciąży i porodu, wady wymowy w rodzinie, czy dziecko było lub jest pod opieką innego specjalisty (jeśli tak, logopeda może poprosić o przedstawienie opinii lekarskiej).Uzyskane w wywiadzie informacje pomogą logopedzie określić przyczynę wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii.

2.Badanie mowy:

Logopeda rozpocznie badanie krótką rozmową z dzieckiem. Zapyta o zainteresowania, ulubione książki i zabawki. Celem tej rozmowy jest zbadanie: umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, zasobu słownika, umiejętności formułowania gramatycznej wypowiedzi, umiejętności formułowania i wypowiadania własnych myśli.

W celu zbadania logopeda użyje specjalistycznych testów badających:
- artykulację
- świadomość fonologiczną  dziecka (słuch fonematyczny,pamięć słuchowa analiza synteza słuchowa)
-sprawność językową(pozwala ustalić  profil rozwoju sprawności językowej,czy poziom sprawności językowej jest w normie,czy jest przyspieszony, czy opóźniony)
 
3.Badanie rozumienia – badanie rozumienia pojedynczych wyrazów, prostych poleceń, złożonych poleceń.

4.Badanie pisania i czytania. Przeprowadza się je u dzieci w wieku szkolnym, przy czym główny nacisk kładzie się na pisanie ze słuchu, czytanie głośne i czytanie ze zrozumieniem. W badaniu tym chodzi o ustalenie, czy wada wymowy ma wpływ na jakość tych procesów, tzn. czy nieprawidłowa realizacja głosek znajduje odzwierciedlenie w czytaniu i pisaniu.

5.Badanie uzupełniające- w zależności od rodzaju zaburzenia badanie to może obejmować:
1. badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,
2. badanie funkcji połykowej,
3. badanie funkcji oddechowej,
4. orientacyjne badanie słuchu
7. badanie kinestezji mowy (czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom),
8. badanie płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu),
9. badanie emisji głosu,10. ocena funkcji głosowej                              
 

Wasz logopeda z „Dobrego Miejsca” :)


Najważniejsze informacje dotyczące DIAGNOZY  SI.

 

 

  • Jak długo trwa proces diagnostyczny?
  • Jak wygląda diagnoza?
  • Czy każde dziecko można przebadać testami?


Proces diagnostyczny odbywa się na 3 (czasem 4) spotkaniach, w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia.


Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:


1. Wywiad z rodzicami - terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.
2. Kwestionariusze - rodzice zostają poproszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie procesu diagnostycznego
3. Próby kliniczne - dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu
4. Testy - wykonuje się je u dziecka od 4 roku życia. Badają one jego koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała ( umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk.
                                                                            

WAŻNE!!!!!!!!!!!


W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej. 
5. Podsumowanie diagnozy - jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są objaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz wnioski.

Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.
 
Diagnosta  i terapeuta SI z  „Dobrego Miejsca”
                           

 


Najważniejsze informacje - Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera


Do badania dzieci wykorzystujemy Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia lub dla dzieci do 9 roku życia z deficytami rozwojowymi. Pozwala on ocenić poziom funkcjonowania dziecka w normie wiekowej, z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem czy zaburzeniami w komunikacji. W badaniu dziecka starszego, do 12 roku życia, PEP-R może dostarczy przydatnych informacji w przypadku, gdy niektóre funkcje rozwojowe dziecka są poniżej poziomu pierwszej klasy.

Profil ocenia rozwój dziecka w zakresie 7 sfer funkcjonowania:

• naśladownictwo
• percepcja
• motoryka mała
• motoryka duża
• koordynacja wzrokowo-ruchowa
• funkcje poznawcze
• komunikacja/mowa czynna
Profil ocenia również zachowania dziecka w 4 sferach:
• reakcje na bodźce
• reakcje emocjonalne
• zabawa i zainteresowanie przedmiotami
• deficyty mowy.

W ramach diagnozy rodzic otrzymuje na piśmie wyniki badania:

- wykres poziomu rozwoju poszczególnych sfer w odniesieniu do norm wiekowych z określeniem sfery najbliższego rozwoju dziecka,
- zestaw zadań, które zostały wykonane przez dziecko i poziom ich wykonania (informację czy zadanie zostało zaliczone, czy zostało wykonane na poziomie obiecującym, czy niezaliczone,)
- wnioski (mocne i słabsze strony dziecka, określenie poziomu deficytu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju),
- zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Przebieg procesu diagnostycznego:

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami.
Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza osoba diagnozująca (psycholog lub pedagog, lub oboje). Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka.
Jak przygotować się na pierwszą wizytę
Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, opinie, orzeczenia.
Czas trwania 1 wizyty: ok. 60 minut

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM (na tym etapie badania czasami niezbędne są 2 wizyty)

Badanie dziecka - dziecko wykonuje różne zadania w zakresie wszystkich badanych sfer rozwoju. Odbywa się również obserwacja zachowania dziecka w swobodnych sytuacjach zadaniowych.
Czas trwania: 90-120 min. w zależności od wieku i możliwości dziecka.

OSTATNIA WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.
Podczas spotkania osoba diagnozująca przekazuje wyniki badań na piśmie, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i terapii. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości.

  W procesie diagnozy dysleksji rozwojowej niezmiernie ważna jest ocena efektów udokumentowanej pracy terapeutycznej (korekcyjno-kompensacyjnej, dydaktyczno-wyrównawczej, pracy samokształceniowej w domu).

 


Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!!

Kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu wg podwójnych kryteriów ICD i DSM V. Wykorzystujemy ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu, który uwzględnia kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR oraz pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do DSM V.

Etapy diagnozy:
• Wywiad z rodzicami: wywiad dotyczy kluczowych sfer rozwoju neuropsychologicznego dziecka. Obecność dziecka w gabinecie na tym etapie można uznać za       wizytę adaptacyjną. Rodzice mogą być poproszeni o przybycie bez dziecka. Rodzice zostają poproszeni o dostarczenie dokumentów z konsultacji, np. neurologicznej, genetycznej, metabolicznej, okulistycznej, audiologicznej, oraz nagranie materiałów filmowych w codzienności funkcjonowania dziecka.

• I Obserwacja dziecka: zespół (psycholog, pedagog, neurologopeda) przeprowadza próbę oceny funkcjonowania poznawczego dziecka, ocenia kompetencje komunikacyjne, językowe, przeprowadza obserwację swobodną i kierowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych ASD.

• II Obserwacja dziecka: spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, w przypadku konieczności pogłębienia obserwacji dziecka. W przypadku potrzeby pogłębienie oceny procesów integracji sensorycznej - z diagnostą SI.

Diagności opracowują opinię z opisem objawów w poszczególnych sferach funkcjonowania pacjenta.

• Przekazanie opinii o wynikach diagnozy: spotkanie z rodzicami poświęcone jest omówieniu wyników obserwacji, wydaniu zaleceń, udzieleniu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, terapii, świadczeń, a także wyjaśnieniu wątpliwości.

• Badanie lekarskie (psychiatryczne): ostateczna diagnoza lekarza psychiatry (współpracujemy z psychiatrą dziecięcym i młodzieżowym).

Rzetelna diagnoza autyzmu to skomplikowany proces. Bardzo często wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin: z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologopedii, pedagogiki specjalnej.

Jednoznaczna diagnoza nie może być postawiona przy pierwszym spotkaniu!!!
(może ono jedynie rozpocząć proces diagnostyczny). 


Badanie psychologiczne ucznia nieletniego w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie

Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie (§  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli), w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy).

Uczeń zgłasza się do poradni z rodzicem/opiekunem, którego prosimy o udzielenie ukierunkowanego wywiadu.

Badanie psychologiczne polega na ocenie możliwości rozwojowych w sferach: poznawczej, osobowościowej, emocjonalno – motywacyjnej i społecznej.

Po przeprowadzeniu badań wydajemy pisemną opinię psychologiczną, dotyczącą możliwości przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy; w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

Czas całego spotkania przewidujemy na około 1,5 godziny.

Koszt badania psychologicznego - wraz z opinią - wynosi 160 złotych.

Zapraszamy!

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria