RAZ w tygodniu, 60 minut, 40 zł metodą Weroniki Sherborn

Jeśli jesteś zainteresowany - zadzwoń 696 403 678 


"(...) wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się we własnym ciele,
jak w domu, oraz umieć nawiązywać relacje.”
Weronika Sherborne, 1990

 

Zajęcia ruchowe według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda W. Sherborne oparta jest na terapeutycznym wykorzystaniu najbardziej naturalnego dziecięcego zachowania, jakim jest ruch. To właśnie dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne, czy też - co najważniejsze - porozumiewać się z innymi. Weronika Sherborne, bazując na stwierdzeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, opracowała Metodę Ruchu Rozwijającego mającą zastosowanie zarówno we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci, jak i korygowaniu różnorakich zaburzeń.

Metoda ta wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, które zaspokajane są w kontakcie z osobą dorosłą podczas zabaw ruchowych. Proponowany system ćwiczeń realizowanych w atmosferze zabawy ma na celu rozwijanie w dziecku aktywności, spontaniczności i zainteresowania otoczeniem, daje mu także możliwość przeżycia radości i dzielenia jej z innymi. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych Metodą W. Sherborne stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, doświadczania poczucia własnej siły, sprawności, a w związku z tym do poznawania własnych możliwości ruchowych. Dziecko, poznając swoje ciało oraz swe możliwości, zwiększa zaufanie do siebie samego, a dzięki temu czuje się bezpieczniej, pewniej, chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w relacje z innymi. Uczestnicząc w zajęciach grupowych poszerza i wzbogaca swoje doświadczenia społeczne, uczy się zasad współżycia oraz współdziałania.

MRR to metoda, która wspomaga rozwój psychomotoryczny oraz koryguje zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uczestnictwo w zajęciach wspomaga rozwój sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci zdrowych oraz tych z problemami emocjonalnymi, stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe), wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób. Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka, kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Metoda ta wykorzystywana jest do pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi zdrowymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, autystycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, głuchymi i niewidomymi, z problemami logopedycznymi, z dziećmi z niekorzystnych warunków, środowisk wychowawczych.

 
Założenia metody, to rozwijanie za pomocą ruchu trzech aspektów psychomotoryki dziecka:
• świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej,
• świadomości otaczającej nas przestrzeni i działania w niej,
• dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.


Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych Metodą W. Sherborne pozwala dzieciom na odczuwanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z drugim człowiekiem, swobodę i naturalność, daje możliwość rozładowania energii, relaksu i rozluźnienia, wyzwala zaangażowanie i mobilizację do pokonywania trudności, pomaga w nawiązywaniu bliskich kontaktów społecznych, wzmaga poczucie pewności siebie i akceptacji własnej osoby, poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa, daje także radość z możliwości działania w grupie i pokonywania własnych słabości, a także odkrywania własnych możliwości. Dzięki sposobności kreowania zajęć według potrzeb grupy dzieci stają się współautorami ćwiczeń, mogą wykazać się swoją spontanicznością i otwierają się na twórcze działanie. Ponadto, zajęcia służyć mają zbudowaniu u dziecka pozytywnego obrazu własnego „ja”, a dzięki ćwiczeniom w grupach – odnalezieniu się wśród innych i nawiązywaniu serdecznych kontaktów z otoczeniem.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut

Koszt spotkania - 40 zł

Jeśli jesteś zainteresowany - zadzwoń 696 403 678

 

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria