Diagnoza

Spis treści

- pedagogiczna
- psychologiczna
- logopedyczna
- zaburzeń integracji sensorycznej
- specyficznych trudności w uczeniu się
- gotowości szkolnej
- w zakresie doradztwa zawodowego

- Autyzmu
- ADHD

- Zespołu Aspergera
- badanie psychologiczne ucznia nieletniego na potrzeby zatrudnienia

 

Posiadamy metodyczne możliwości rzetelnej i wszechstronnej diagnozy dzieci i młodzieży, dzięki profesjonalnym narzędziom psychometrycznym, standaryzowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie. Dzięki temu możemy dokonać diagnozy z zakresu np. określenia poziomu intelektualnego, funkcjonowania dziecka w sferze społecznej, w sytuacji szkolnej, zaburzeń relacji, zaburzeń afektywnych i wielu innych. Dzięki profesjonalnym narzędziom możemy oprócz standardowych procedur badać także dzieci niemówiące, niedosłyszące, zaburzone (autyzm, zespół Aspergera, upośledzenia, lub opóźnienia umysłowe) lub wielojęzyczne, już od pierwszych lat życia.

Diagnoza pedagogiczna jest jednym z elementów procesu diagnostycznego. Korzystamy z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Korzystając z Baterii Metod Diagnozy Rozwoju Psychometrycznego Dzieci 5-6 letnich oceniamy ich gotowość szkolną.
Badanie pedagogiczne w wieku szkolnym obejmuje przekrojowy pomiar sprawności wszystkich funkcji, których deficyty mogą skutkować specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (Bateria-7/9, GIM, 16 plus)

Narzędzia te składają się m.in. z testów diagnozujących: funkcje wzrokowo-przestrzenne; funkcje słuchowo-językowe; tempo nazywania; integrację percepcyjno-motoryczną oraz czytanie i pisanie.

Korzystamy ze znormalizowanych sprawdzianów znajomości zasad ortograficznych, z zestawów prób i testów cichego, głośnego czytania m.in. w diagnozie dysleksji.
Diagnoza pedagogiczna ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także przedstawia faktyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży to...

Proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn np.trudności rozwojowych, w uczeniu się lub problemów w zachowaniu. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów rozwojowych i deficytów. Posiadamy metodyczne możliwości rzetelnej i wszechstronnej diagnozy dzieci i młodzieży, dzięki profesjonalnym narzędziom psychometrycznym, standaryzowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie. Dzięki temu możemy dokonać diagnozy z zakresu np. określenia poziomu intelektualnego, funkcjonowania dziecka w sferze społecznej, w sytuacji szkolnej, zaburzeń relacji, zaburzeń afektywnych i wielu innych. Dzięki profesjonalnym narzędziom możemy oprócz standardowych procedur badać także dzieci niemówiące, niedosłyszące, zaburzone (autyzm, zespół Aspergera, upośledzenia, lub opóźnienia umysłowe) lub wielojęzyczne, już od pierwszych lat życia.
Na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną należy przeznaczyć ok. 3 godzin. Klienci umawiani są na konkretny dzień i godzinę. Czasami jednak konieczne jest jeszcze jedno spotkanie.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie badań w domu.

W procesie diagnostycznym bardzo istotna jest Opinia nauczycieli o osiągnięciach i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka, o którą rodzic może poprosić nauczyciela/wychowawcę (i przynieść na spotkanie za specjalistą).

Czasami specjaliści pracujący z dzieckiem za zgodą rodziców występują do szkoły lub przedszkola o przydatne informacje.

W procesie diagnozy dysleksji rozwojowej niezmiernie ważna jest ocena efektów udokumentowanej pracy terapeutycznej (korekcyjno-kompensacyjnej, dydaktyczno-wyrównawczej, pracy samokształceniowej w domu).

 
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria