Udzielamy pomocy specjalistycznej

  • dzieciom z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i ich rodzinom,
  • dzieciom i młodzieży doświadczającym opóźnień, deficytów, dysfunkcji rozwojowych, specyficznych trudności w uczeniu się  (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, inne)
  • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami spektrum autyzmu, cierpiącym na zespół Aspergera, ADHD, z problemami emocjonalnymi np. lęki i fobie szkolne, stany depresyjne, dzieciom moczącym się i ich rodzinom oraz z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
  • dzieciom i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi m. in. ze zmianą miejsca zamieszkania, środowiska edukacyjnego, m.in. związanymi ze zmianą szkoły, różnicami kulturowymi, z wcześniejszym kształceniem za granicą; diagnozujemy sytuację społeczną dziecka, jego możliwości intelektualne i potrzeby edukacyjne, wskazujemy kierunki oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, zapewniamy opiekę logopedyczną ukierunkowaną na stymulację językową.
  • rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom tych dzieci wskazujemy sposoby właściwej pracy z dzieckiem, wzmacniania motywacji do uczenia się, możliwości domowego wspomagania, itp.
  • rodzicom i opiekunom doświadczającym trudności i niepowodzeń opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych; współpracujemy z rodziną dziecka, udzielamy:

- konsultacji i porad w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, w sytuacjach kryzysowych,

- pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań rodzicielskich ułatwiających kontakt z dzieckiem,

- instruktażu i prowadzimy konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem (terapeutycznej, reedukacyjnej, itp.),

- pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

• rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych udzielamy pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień dzieci i młodzieży oferujemy konsultacje, poradnictwo, diagnoza ze wskazaniami post diagnostycznymi, ukierunkowanie i wspomaganie pracy z dzieckiem zdolnym.

• młodzieży niezdecydowanej co do wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz z problemami zdrowotnymi udzielamy konsultacji, diagnozujemy i ukierunkowujemy w podejmowaniu decyzji

• młodzieży, rodzicom, opiekunom, rodzinom. Dziecko do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w określonych, zmieniających się w toku jego życia rolach społecznych potrzebuje przede wszystkim rodziny, która zaspokoi jego potrzeby, zapewni mu bezpieczeństwo, wskaże właściwe wzorce zachowań, wytyczy istotne wartości, niezbędne do satysfakcjonującego życia. Rodzina jest pierwszym miejscem w którym dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie doświadczającym różnego rodzaju problemów: w sytuacjach kryzysów życiowych ( rozpad rodziny, choroba, rekonstrukcja rodziny, narodziny rodzeństwa, bycie świadkiem przemocy, itd) , konfliktów - prowadzimy mediacje pomiędzy stronami konfliktu w rodzinie, w środowisku edukacyjnym . w realiach dysfunkcjonalności rodziny np. nieprawidłowe relacje rodzinne, przemoc w rodzinie, uzależnienia, współuzależnienia

• nauczycielom, wychowawcom - wspieramy w funkcji edukacyjno-wychowawczej

• w rozwiazywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych, dydaktycznych ,
• w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; w tym - w rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
• w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi,
• w realizacji procesów adaptacyjno-integrujących zespoły klasowe, grupy wychowawcze
• w działaniach zapobiegających porzuceniu nauki szkolnej,
• w organizacji i realizacji profilaktyki (uzależnień, agresji i przemocy, innych problemów dzieci i młodzieży), psychoedukacji, promocji zdrowia, orientacji zawodowej,
• udział w wywiadówkach, Radach Pedagogicznych, szkoleniach, itp.

• osobom dorosłym będącym w potrzebie

Pracownicy pedagogiczni PPP-P „Dobre Miejsce” realizują zadania statutowe w poradni oraz poza poradnią, w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych; m.in. w środowisku rodzinnym, edukacyjnym.  

Drodzy Klienci! Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Możecie:

  • zgłaszać się do Poradni z każdym problemem własnym, dotyczącym dziecka lub rodziny,
  • skorzystać z pomocy naszych specjalistów,
  • otrzymać poradę i informację dotyczącą możliwości skorzystania z innego rodzaju pomocy specjalistycznej, poza naszą Poradnią.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria