PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. przez czas wymagający
zachowania reżimu sanitarnego, aż do odwołania.

I. PODSTAWA PRAWNA


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. Poz. 493).
2. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).
4. Zalecenia PIP; Komunikat: „Bezpieczny powrót do pracy” (opublikowany w dn. 6.05.2020).
5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 maja 2020.

II. ZASADY OGÓLNE


1. Niniejsze „Procedury Bezpieczeństwa Wewnętrznego” obowiązują od 1 czerwca 2020 r. przez czas wymagający zachowania reżimu sanitarnego, aż do odwołania.
W sytuacji wznowienia świadczenia usług dyrektor Poradni, w porozumieniu z reprezentantami Zespołu Specjalistów oraz Organem Prowadzącym, w osobie pana Jakuba Grudnia, podjął decyzję o przystąpieniu w pierwszej kolejności do realizacji działań rozpoczętych przed 16 marca 2020 oraz wniosków osób oczekujących, zgłoszonych w czasie zawieszenia aktywności. Niektóre czynności wstępne, rozpoznania, możliwe do realizacji on-line, drogą elektroniczną, jako konsultacje specjalistyczne (o formie świadczenia usługi decyduje specjalista w porozumieniu z pacjentem/rodzicem/opiekunem).

 

W powyższych sytuacjach, należność uiszczana jest w czasie wizyty w Poradni lub przelewem na konto: Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre Miejsce" ul. Słowackiego 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Polska NIP 663-163-7916, Bank Spółdzielczy w Kielcach 87 84930004 0220 0069 0338 0002, z podaniem tytułu przelewu i wysokości należności, uzgodnionych ze specjalistą (potwierdzenie – dostarczone w czasie wizyty w Poradni).


Sukcesywnie, w ścisłej konsultacji ze specjalistami, w oparciu rozeznanie i doświadczenia funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego oraz bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, podejmowane będą decyzje o realizacji kolejnych form pomocy, oferowanych w Poradni.

2. Pracownicy Poradni i przyjmowani pacjenci, rodzice i opiekunowie są w stanie zdrowia, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Posiadają znajomość „Procedur bezpieczeństwa wewnętrznego”, obowiązujących w Poradni i są zobowiązani do ich przestrzegania:
• pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1)
• pacjenci, rodzice, opiekunowie składają odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3).

3. Na tablicach informacyjnych w Poradni są dostępne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

4. W przypadku wystąpienia na terenie Poradni u pracownika, pacjenta, dziecka, rodzica lub opiekuna objawów chorobowych, nie wskazujących na zakażenie koronawirusem - pracownicy, pacjenci/rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu i umówienia wizyty u lekarza. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem, osoby te zobowiązane są bezzwłocznie skontaktować się z Sanepidem oraz poinformować o tym fakcie dyrektora lub specjalistę Poradni.

5. Wszystkie osoby przebywające w Poradni (pracownicy, pacjenci, itp.) zachowują przewidziane granice - minimalna przestrzeń do zajęć to 4 m kw. na 1 osobę; odległość między stanowiskami powinna wynosić min. 1,5 m.

6. Planując zajęcia (diagnozę, terapię), należy pamiętać, by wykluczyć lub ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi z pacjentem, osobami towarzyszącymi i pomiędzy. Zachowanie dystansu obowiązuje również w czasie ewentualnej przerwy lub innej potrzeby poruszania się na terenie Poradni i w budynku.

7. Obecność osób towarzyszących pacjentowi winna być uzasadniona. Należy rozeznać, czy zachodzi konieczność pozostawania rodzica/opiekuna na terenie Poradni/budynku w czasie diagnozy/terapii dziecka.


III. PROCEDURY I ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA HIGIENY

1. Organ Prowadzący, przy współudziale dyrektora Poradni (monitorowanie bieżącego stanu w tym zakresie i zgłaszanie zapotrzebowania), zapewnia niezbędne środki ochrony osobistej – rękawice, maseczki, przyłbice, fartuchy, folie ochronne, środki myjące, dezynfekujące, itp.
2. Za utrzymanie czystości i higieny w Poradni – pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, mycie i dezynfekowania powierzchni dotykowych odpowiedzialna jest osoba, której organ prowadzący zlecił sprzątanie przed lub po zakończeniu dnia pracy Poradni.
3. Za stan na stanowisku pracy/w gabinecie, utrzymanie czystości i higieny odpowiedzialny jest specjalista realizujący usługę. W gestii specjalisty pozostaje troska o sterylność powierzchni, z którymi mają/miały kontakt osoby uczestniczące w realizacji zadania.
4. W pomieszczeniu, gdzie realizowana jest usługa, nie powinno być na zewnątrz przedmiotów, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
5. Każde pomieszczenie należy wietrzyć, przynajmniej raz na godzinę oraz po zakończeniu pracy. Jeśli to możliwe, wskazane jest funkcjonowanie przy otwartych oknach. Szczegółowe warunki towarzyszące realizacji usługi -zadania, określa specjalista.
6. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie/codziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
• biurka,
• drzwi, klamki,
• poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty
• włączniki światła,
• poręcze i uchwyty,
• używane przez pacjentów przedmioty, pomoce, zabawki, itp.
7. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
8. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem.

Używać maski i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach
9. Dezynfekowanie powierzchni powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
• usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
• sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
• naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu, niczego nie pomijając,
• przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
• Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.

10. Sprzęt i środki dezynfekujące, służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach.

IV. ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1. Pracownicy Poradni i przyjmowani pacjenci, rodzice, opiekunowie są w stanie zdrowia, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na pracownik chorobę zakaźną. Na podejrzenie zakażenia koronawirusem mogą wskazywać występujące objawy ze strony układu oddechowego – suchy, uporczywy kaszel, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38℃, ból mięśni, i inne specyficzne. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

2. W przypadku informacji o wystąpieniu niepokojących objawów u pracownika Poradni lub umówionego wcześniej pacjenta, wizyta zostaje odwołana. Osoba z objawami lub jej rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się telefonicznie z POZ, oddziałem zakaźnym, stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia - nr 999 lub 112 – informacja o możliwym zakażeniu koronawirusem.

Jeżeli z jakichś powodów osoby te nie są w stanie wykonać tych czynności, obowiązek ten spoczywa na osobie, która tę informację odebrała. Osoba ta jest również zobowiązana do pilnego poinformowania o tym fakcie dyrektora Poradni, a w razie jego nieobecności – organ prowadzący.

3. W przypadku wystąpienia na terenie Poradni u pacjenta, rodzica lub opiekuna niepokojących objawów, sugerujących zakażenie, należy niezwłocznie odizolować osobę w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób (na czas trwania obostrzeń takim pomieszczeniem jest sala nr 1 na parterze budynku) i pilnie powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora Poradni, a w razie jego nieobecności – organ prowadzący oraz osobę wskazaną do kontaktu przez pacjenta, rodzica, opiekuna lub pracownika.

4. Dyrektor/organ prowadzący lub pracownik wskazany przez dyrektora w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania.
W przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, powiadamiając o zaobserwowanych objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
W przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy bezzwłocznie zawiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

5. Wszystkim osobom, które na terenie Poradni/budynku miały kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem stanu zakażenia, zakazuje się opuszczania budynku - do czasu poddania się procedurom służb sanitarnych.

6. Obszar, w którym poruszała się osoba z objawami, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, zdezynfekować pomieszczenia, powierzchnie (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez Inspektorat Sanitarny.

7. Rekomenduje się, aby - dyrektor, pod jego nieobecność - osoba w danym czasie realizująca usługę lub inna wyznaczona przez dyrektora/organ prowadzący - ustalono listę osób, przebywających w tym samym czasie w częściach Poradni/budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i służb sanitarnych.

Procedury opracował: Barbara Kopacz - dyrektor Poradni

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Aktualności

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu


 Diagnoza w „Dobrym Miejscu” !!! Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawi…

Bajka o koronawirusie :)

Bajka o koronawirusie :)


Polecamy "Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie " kliknij tutaj  

Książeczka o koronawirusie :)

Książeczka o koronawirusie :)


W obecnej sytuacji polecamy przeczytać książeczkę o koronawirusie waszym pociechom. kliknij tutaj    

Karty zabaw Wspierające Regulację Emocji

Karty zabaw Wspierające Regulację Emoc…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Zachęcamy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, do wspólnych zabaw z dziećmi - inspirują…

Nasza oferta

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


Galeria