Przyjęcie do poradni

Warunki korzystania z usług Poradni:
1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, nie jest wymagane skierowanie.
2. W Poradni nie obowiązuje rejonizacja.
3. Zgłoszenia do poradni przyjmowane są telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście bezpośrednio u danego specjalisty.
4. Większość usług jest odpłatna; opłata jest uiszczana u specjalisty
5. Osoba korzystająca z usług może z nich w każdej chwili zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
6. Osoby pełnoletnie (po ukończeniu 18 roku życia) zgłaszają się do poradni we własnym imieniu.
7. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zgłasza się do poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym.
8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia decyzji Sądu.
9. Rodzice, opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi (w charakterze obserwatorów). O obecności rodzica decyduje specjalista.
10. Dzieci do 7 r. życia przebywając w Poradni bezwzględnie znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów.
11. Dzieci powyżej 7 r. życia mogą pozostawać na terenie poradni same jedynie pod warunkiem pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby dziecko umówione na wizytę w poradni było zdrowe (bez infekcji), wyspane i po posiłku.
13. Osoby korzystające z terapii Biofeedback, zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań.
14. W sytuacji spóźnienia klienta, czas spotkania będzie skrócony o czas spóźnienia.
15. Klient zobowiązany jest do powiadomienia o niestawieniu się na umówioną wizytę.
16. Opinie lub zaświadczenia o wynikach diagnozy, poradnia wydaje na pisemny wniosek rodziców, prawnego opiekuna dziecka lub wniosek osoby pełnoletniej we własnej sprawie.
17. Do odbioru w/w dokumentów - osoba pełnoletnia, rodzic, opiekun prawny- oraz do reprezentowania ich w innej sprawie, mogą upoważnić na piśmie inną osobę dorosłą.
18. W szczególnych przypadkach - dokumenty przesyłane drogą pocztową.

Osoba pełnoletnia, rodzice, opiekunowie mogą być proszeni o dostarczenie do Poradni:

  • zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza pediatry, lub innego specjalisty,
  • opinii nauczyciela/wychowawcy, nauczyciela polonisty i nauczyciela języka obcego (w zależności od rodzaju kształcenia),
  • zeszytów szkolnych, prac klasowych bieżących i z wcześniejszych lat nauki (zwłaszcza z języka polskiego i obcego),
  • zeszytów ćwiczeń lub kart pracy z klas I-III szkoły podstawowej,
  • zeszytu ćwiczeń w pisaniu z pamięci (na badanie kontrolne),
  • dokumentacji pracy terapeutycznej/samokształceniowej,
  • opinii wydanych przez poradnie,
  • wyników badań wzroku i słuchu oraz, w razie potrzeby, innych badań lekarskich (po ustaleniu z osobą prowadzącą badania diagnostyczne).
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.