Młodzieżowa Grupa Rozwoju Osobowego


Uczestnicy: młodzież zainteresowana własnym rozwojem; przejawiająca motywacje rozwojowe; potrzebę - lepszego rozumienia samego siebie i otaczającej rzeczywistości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętnego rozwiązywania problemów życiowych, wspierania siebie samego i pomagania innym, rozwijania kompetencji społecznych.

Czas realizacji: 40 godz.; w cyklu cotygodniowych 2 godzinnych spotkań w grupie

Cele:

 • Kształtowanie odporności na czynniki ryzyka.
 • Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę psychologiczną.
 • Podniesienie poziomu samoświadomości i motywacji dalszego rozwoju.
 • Ugruntowanie w poczuciu rzeczywistej własnej wartości i bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie umiejętności samopomocy, dokonywania konstruktywnych zmian w sobie, podejmowania decyzji.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych (aktywnego słuchania, rozpoznawania emocji własnych i innych, otwartego komunikowania się, pomagania sobie wzajemnie).
 • Czerpanie siły z lepszego poznania samego siebie, rozumienia, akceptacji siebie, kierowania sobą, konstruktywnego porozumiewania się z innymi, umiejętności podejmowania decyzji.
 • Rozwój umiejętności relaksu, radzenia sobie z napięciem, stresem.
 • Kształtowanie nawyku dbałości o własny umysł, psychikę, ciało.

Zasadnicze formy i metody pracy:

 • zajęcia spotkaniowe skoncentrowane na dynamice procesów grupowych,
 • praca w grupie, podgrupach, w parach oraz indywidualna na tle grupy,
 • psychoedukacja; „mini – wykłady” dostarczające niezbędnej wiedzy,
 • zajęcia warsztatowe,
 • trening umiejętności; procesy i ćwiczenia rozwijające umiejętności np. nienegatywnego myślenia, ekspresji emocji, umiejętności interpersonalne; psychodramatyczne ćwiczenia nowych, konstruktywnych sposobów zachowania i inne,
 • dzielenie się uczestników doświadczeniami, wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • planowanie realnych zadań do wykonania poza grupą i ich realizacja; konfrontacja z realnymi trudnościami,
 • ćwiczenia relaksacyjne (praca z ciałem).

Program przewiduje elementy: Treningu Asertywności, Programu Psychoedukacyjnego M. i P. Fijewskich „Nasze spotkania”, Racjonalnej Terapii Zachowań Multsby Maxie C., Strategia M. Seligmana (alternatywnego myślenia i reagowania w sytuacjach trudnych) i inne.

Spodziewane efekty uczestnictwa:

 • uzyskanie przez uczestników świadomej akceptacji samego siebie,
 • ugruntowanie się w poczuciu własnej wartości,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • podejmowanie odpowiedzialności za siebie; swoje zachowanie, działania,
 • nabycie większej umiejętności wyrażania siebie; swoich myśli, emocji, potrzeb,
 • radzenie sobie z wyzwaniami w sposób społecznie akceptowany, utrzymując odpowiednią równowagę pomiędzy zaspokajaniem potrzeb doraźnych i długodystansowych, własnych i cudzych,
 • większa łatwość w kontaktowaniu się z innymi, bycia w bliskim kontakcie, pomagania sobie wzajemnie,
 • podniesienie zainteresowania i gotowości do samodzielnego kierowania własnym rozwojem,
 • korzystanie z poznanych sposobów relaksacji ciała i umysłu,
 • umiejętność wykorzystywania w codzienności zdobytych doświadczeń; radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dokonywania pożądanych zmian, tworzenia realistycznych planów, mierzenia się z przeciwnościami, proszenia o pomoc.

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.