Statut

S T A T U T
PRYWATNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
„Dobre Miejsce” w Skarżysku – Kamiennej ze zmianami z dn. 20 listopada 2017 r.

I. PODSTAWA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572  z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające  (Dz. U. z 31.08.2017 r., poz. 1647).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 25 .08.2017 r. Nr 133, poz. 883).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 14.09.2017 r. poz. 1743).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 16.08.2017 r., poz. 1534).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dn. 31.08. 2017, poz. 1658)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1492).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 3

Poradnia nosi nazwę: Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Dobre Miejsce” w Skarżysku – Kamiennej.

& 4

Siedziba poradni znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 29 w Skarżysku - Kamiennej.

& 5

Organem prowadzącym poradnię i jej założycielem jest firma SANPERO Jakub Grudzień ulica Sienkiewicza 41/41; 26-110 Skarżysko-Kamienna; NIP 663-163-7916 reprezentowana przez Jakuba Grudnia.

& 6

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.


& 7

Poradnia używa pieczęci:
PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
„Dobre Miejsce”
ul. Juliusza Słowackiego 29
26-110 Skarżysko – Kamienna; 

Tel: 48 696 403 678 NIP:663-163-79-16

& 8

Z usług Poradni mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli;
- rodzice, opiekunowie prawni.
- nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
- osoby zatrudnione w instytucjach i organizacjach pracujących z dziećmi i mło-dzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin,
- inne osoby potrzebujące pomocy psychologicznej, terapeutycznej.


& 9

Warunki korzystania z usług Poradni.
1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, nie jest wymagane skierowanie.
2. W Poradni nie obowiązuje rejonizacja.
3. Większość usług jest odpłatna.
4. Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniej-szym podpisaniu porozumienia z organem prowadzącym placówkę.
5. Osoba korzystająca z usług może z nich w każdej chwili zrezygnować, bez pono-szenia konsekwencji finansowych.
6. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zgłasza się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym.
7. Rodzice, opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi (w charakterze obserwatorów).
8. Osoby dorosłe (po ukończeniu 18 roku życia) zgłaszają się do poradni we wła-snym imieniu.

III. CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

& 10

Poradnia realizuje następujące cele:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej, terapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom i innym klientom poradni.
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci (od urodzenia), młodzieży i doro-słych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
3. Profilaktyka, edukacja psychologiczna, pedagogiczna, promocja zdrowia.


& 11

Cele poradnia realizuje poprzez następujące zadania:
1. Rozpoznawanie potencjału, potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki szkolnej.
3. Ustalanie przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych.
4. Organizowanie i udzielanie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb pomocy psy-chologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, specjalistycznej, terapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i innym osobom dorosłym.
5. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz pla-nowaniu kariery zawodowej.
6. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska.
7. Zapobieganie uzależnieniom, przemocy i demoralizacji.
8. Propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Wspomaganie nauczycieli, pedagogów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
10. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
11. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, treści i zachowań prozdrowotnych – psychoedukacja i promocja zdrowia.
12. Integrowanie zespołów, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
13. Współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, poradniami, organi-zacjami i instytucjami publicznymi, niepublicznymi, prywatnymi, szkołami wyż-szymi i stowarzyszeniami oraz mediami.
14. Promowanie działalności poradni.
15. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, itp.

& 12

Poradnia realizuje zadania poprzez podejmowanie różnych form pracy:
1. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, specjali-styczne oraz konsultacje lekarskie i konstruowanie diagnozy odpowiednio do przeprowadzonych badań.
2. Opiniowanie.
3. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD).
4. Poradnictwo.
5. Konsultacje.
6. Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe:
- Terapia EEG i RSA – BIOFEEDBACK
- Terapia Integracji Sensorycznej SJ
- Terapia Rodzinna
- Terapia Pedagogiczna
- Terapia Psychologiczna
- Socjoterapia
- Terapia Autyzmu i ADHD
- Terapia Logopedyczna.
7. Zajęcia adaptacyjno – integrujące.
8. Mediacje i negocjacje.
9. Interwencje kryzysowe.
10. Grupy wsparcia.
11. Grupy rozwoju osobowego.
12. Warsztaty aktywizujące do wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz za-jęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
13. Profilaktyka uzależnień.
14. Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
15. Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój psychiczny, intelektualny, duchowy, społeczny, fizyczny, psychoruchowy.
16. Wspomaganie rodziców, nauczycieli, wychowawców w organizowaniu procesu adaptacyjnego dzieci do nowego środowiska i sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia trudności.
17. Treningi umiejętności, wkłady i prelekcje.
18. Opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych.
19. Udział w konferencjach, naradach, spotkaniach rad pedagogicznych i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami statutowymi.
20. Organizowanie i prowadzenie sieci wsparcia, współpracy i samokształce-nia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów.


IV. ORGANY PORADNI
& 13

Organami Poradni są:
1. Przedstawiciel organu założycielskiego i prowadzącego poradnię firmy SANPERO – Jakub Grudzień.
2. Dyrektor poradni.
3. Zespół Specjalistów – pracownicy pedagogiczni Poradni.

& 14

1. Dyrektor poradni kieruje działalnością Poradni, codziennym jej funkcjonowaniem w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Dyrektor Poradni w szczególności:
a) kieruje działalnością poradni zgodnie z prawem oświatowym,
b) reprezentuje Poradnię na zewnątrz,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny,
d) ustala i przydziela pracownikom poradni właściwe dla nich zakresy obowiązków,
e) rozwiązuje sytuacje sporne dotyczące pracowników i osób korzystających z usług poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Zespołem Specjalistów poradni, działa w porozumieniu z organem prowadzącym poradnię.

4. Współdecyduje wraz z przedstawicielem organu prowadzącego w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni,
b) sposobu zatrudniania pracowników, ich wynagradzania oraz szczegółowego zakresu ich obowiązków,
c) organizacji administracyjnej, gospodarczej i finansowej obsługi poradni.

& 15

Zespół Specjalistów

1. Zespół Specjalistów jest kolegialnym organem wnioskującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania poradni.
2. Zespół Specjalistów tworzą:
a) przewodniczący - dyrektor poradni
b) aktualnie zatrudnieni pracownicy pedagogiczni poradni.
3. Do kompetencji Zespołu Specjalistów należy:
a) zatwierdzanie planów pracy poradni,
b) opiniowanie organizacji pracy poradni,
c) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach zakupu narzędzi badawczych, sprzętu i pomocy do realizacji zadań statutowych,
d) wnioskowanie w sprawach regulaminowych,
e) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie dodatkowego przydziału prac i zajęć,
f) podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów diagno-stycznych i terapeutycznych.
4. Posiedzenie Zespołu Specjalistów zwołuje dyrektor.
5. Zebrania Zespołu Specjalistów są protokołowane.
6. Uchwały Zespołu Specjalistów zapadają większością głosów w głosowaniu jaw-nym w obecności przynajmniej połowy jej członków.
7. W posiedzeniu Zespołu Specjalistów mogą brać udział inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego (bez prawa głosu w głosowaniu).
8. Członkowie Zespołu Specjalistów są zobowiązani do nie ujawniania spraw poru-szanych na posiedzeniach.


V. PRACOWNICY PORADNI I WSPÓŁPRACOWNICY

& 16

Liczbę pracowników pedagogicznych w zależności od realizowanych zadań statutowych oraz terenu działalności ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący Poradnię.

& 17

Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie lub/i umowy o współpracy z różnego rodzaju specjalistami (psychologami, pedagogami, logopedami, terapeutami, doradcami zawodowymi, wolontariuszami, itd.).

& 18

Pracownicy pedagogiczni poradni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci tworzą Zespół Specjalistów.

& 19

Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do znajomości i przestrzegania obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych oraz przepisów prawa oświatowego.

& 20

Pracownicy pedagogiczni są odpowiedzialni za jakość i wyniki własnej pracy.

& 21

Pracownicy pedagogiczni czuwają nad prawidłowym przebiegiem własnej pracy oraz bezpieczeństwem powierzonych im dzieci i młodzieży.

& 22

Praca pracowników pedagogicznych podlega nadzorowi i ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

& 23

Do podstawowych zadań każdego pracownika pedagogicznego należy:
1. Profesjonalna, terminowa realizacja zadań wynikających z umowy.
2. Opracowywanie opinii, informacji o wynikach badań i zaświadczeń w sprawach związanych z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji Poradni związanej z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4. Konsultowanie się z innymi pracownikami merytorycznymi Poradni w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży i ich rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie związanym z udzielaną pomocą dzieciom i młodzieży.
5. Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Specjalistów.
6. Systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie wła-snych kwalifikacji, poziomu wiedzy merytorycznej.
7. Współpraca z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkola-mi, szkołami i placówkami oraz ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie związanym z indywidualną opieką nad dzieckiem.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora na rzecz poradni.
9. Promowanie działalności poradni.

& 24

Zakres obowiązków psychologa:
1. Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.
3. Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju poznawczego, z niepełno-sprawnych, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, itp.
4. Terapia członków rodzin tych dzieci i innych osób dorosłych.
5. Sporządzanie opinii psychologicznej oraz informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
6. Wspomaganie psychologiczne:
a) dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi,
b) opiekuńczej i wychowawczej funkcji rodziny,
c) opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły, osób i innych instytucji pracujących dla dobra dziecka i rodziny.
7. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzinom.
8. Psychoedukacja w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, mło-dzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli – wychowawców.
9. Działalność informacyjno-szkoleniowa w obszarze pomocy psychologicznej wśród uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli.
10. Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w za-kresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
11. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możli-wości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
12. Organizowanie i realizowanie indywidualnych programów psychoedu-kacyjnych i terapeutycznych.

& 25

Zakres obowiązków pedagoga:
1. Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży.
2. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w ucze-niu się.
3. Sporządzanie opinii pedagogicznej oraz informacji o wynikach diagnozy prze-prowadzonej w poradni.
4. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich możliwości psychofi-zycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
5. Prowadzenie terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
6. Wspomaganie:
a) dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi ze zmianą środowiska (w tym – edukacyjnego),
b) wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
c) opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły.
7. Rozpoznawanie u dzieci i młodzieży potencjalnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.
8. Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej.
9. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
10. Działalność informacyjno-szkoleniowa wśród młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli w obszarze pomocy pedagogicznej.
11. Pomoc merytoryczna dla nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
12. Pomoc pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzi-nom.
13. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze psychoedukacyjnym i wychowawczym.
14. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

& 26

Zakres obowiązków logopedy:
1. Diagnozowanie poziomu rozwoju mowy u dzieci i młodzieży.
2. Współudział w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Opracowywanie opinii i informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy lo-gopedycznej.
4. Współpraca z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, wychowawcami w rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży zaburzeń mowy.
5. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie komunikacji językowej.
6. Prowadzenie terapii logopedycznej/neurologopedycznej dzieci, młodzie-ży/dorosłych z zaburzeniami rozwoju mowy.
7. Wspomaganie dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej, także – z trudnościami adaptacyjnymi, u których występują zaburzenia komunikacji językowej.
8. Udzielanie im oraz innym specjalistom wsparcia merytorycznego w zakresie udzielania pomocy logopedycznej dzieciom i młodzieży.
9. Prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej wśród rodziców, opie-kunów, nauczycieli, specjalistów w obszarze pomocy logopedycznej.
10. Współpraca w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indy-widualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

& 27

Zakres obowiązków socjoterapeuty:
1. Badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn niepo-wodzeń szkolnych.
2. Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacji społecznej, podejmowania decyzji, konstruktywnego radzenia sobie w sytua-cjach trudnych, konfliktowych, stresujących.
3. Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności negocjacji, mediacji w rozwiązy-waniu konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
4. Prowadzenie socjoterapii i terapii zachowań dysfunkcyjnych.
5. Kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy.
6. Prowadzenie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz mediacji wśród dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli.
7. Interwencja w sytuacjach kryzysowych (organizowanie wsparcia dla dziecka i ro-dziny w trudnych sytuacjach życiowych).
8. Wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych.
9. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej, profilak-tycznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
10. Konsultacje dla młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli, innych osób pracujących na rzecz dziecka i rodziny.


& 28

Zakres obowiązków rehabilitanta:
1. Prowadzenie:
a) wstępnej diagnozy poziomu rozwoju ruchowego dziecka i postępów,
b) indywidualnej terapii ruchowej z dziećmi (od urodzenia) niepełnospraw-nymi,
c) prowadzenie stymulacji polisensorycznej,
d) rehabilitacji ruchowej,
e) zajęć ukierunkowanych na utrzymanie prawidłowej postawy ciała dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Współpraca z innymi specjalistami w obszarze diadnozowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
3. Edukacja rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wspierania rozwoju i pracy z dzieckiem.
4. Pomoc rodzinie w przystosowaniu warunków w środowisku domowym, do-stosowaniu sprzętu rehabilitacyjnego do potrzeb dziecka.
5. Informowanie rodziców o możliwościach zapewnienia dzieciom pomocy spe-cjalistycznej oferowanej przez resort służby zdrowia i pomocy społecznej.

& 29

Zakres obowiązków doradcy zawodowego:
1. Diagnozowanie poziomu rozwoju , predyspozycji i potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.
2. Opracowywanie opinii i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
3. Udzielanie dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym pomocy w wyborze kie-runku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kariery zawodowej.
4. Prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących młodzież do świadome-go planowania kariery i określenia się w roli zawodowej.
5. Prowadzenie doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz wspieranie nauczycieli, specjalistów w realizacji zadań w tym zakresie.
6. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-wych.
7. Prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej wśród młodzieży, rodzi-ców, opiekunów, nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego; wskazywa-nie im źródeł informacji edukacyjno-zawodowych.


&30

Zakres obowiązków specjalisty terapii pedagogicznej:
1. Diagnoza i prognoza pedagogiczna:
a) badanie i analiza psychologiczno-pedagogicznych czynników warunku-jących funkcjonowanie szkolne ucznia, trudności w realizowaniu wy-magań edukacyjnych,
b) diagnozowanie sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
2. Współpraca z innymi specjalistami w ramach wielospecjalistycznej diagnozy i organizacji odpowiedniej terapii.
3. Opracowywanie programu pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Prowadzenie terapii pedagogicznej; reedukacja; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
5. Poradnictwo pedagogiczne i psychoedukacja (uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele).
6. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami organizującymi różne formy pomo-cy specjalistycznej.

&31

Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym może być udzielana w Poradni również przez wolontariuszy.
1. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec któ-rej nie toczy się postępowanie karne.
2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych usług.
3. Wolontariuszem pracującym z dziećmi może być osoba posiadająca wykształce-nie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne lub studenci kierunków psycholo-gicznych, pedagogicznych lub medycznych.
4. Zakres zadań wolontariusza oraz sposób ich realizacji określa umowa zawarta z Dyrektorem Poradni.
5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie we współpracy z pracow-nikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez Dyrektora oraz pod nadzo-rem Dyrektora lub wskazanej przez niego osoby.

& 32

Poradnia może również współpracować z lekarzami – konsultantami, rehabilitantami, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi poradni.

& 33

Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie pracowników administracji i obsługi.


& 34

Pracę i obowiązki zatrudnionych osób regulują odpowiednie przepisy dla formy zatrudnienia i współpracy.

& 35

Obowiązki i zadania poszczególnych pracowników Poradni zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.
& 36

1. W realizacji zadań statutowych Poradnia podejmuje współdziałanie z różnymi podmiotami prawnymi i fizycznymi:
a) urzędami administracji państwowej,
b) instytucjami i placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, świetlice, inne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, itp.)
c) organizacjami pozarządowymi lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, ich rodzinom, dorosłym; w tym – fundacjami, stowarzyszeniami, parafiami, placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądami,
d) innymi podmiotami, których zakres działania obejmuje pomoc prawną, me-dyczną, socjalną,
e) z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom.


2. Współdziałanie Poradni z innymi podmiotami odbywa się w szczególności poprzez:
a) wymianę doświadczeń, informacji w celu podniesienia jakości i efektywności prowadzonych działań pomocowych,
b) współpracę w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) współpracę i organizację kompleksowych działań pomocowych na rzecz dziecka i rodziny,
d) wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci, placó-wek i ich rodzin,
e) prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej w obszarze doradztwa i wsparcia merytorycznego,
f) wspomaganie/realizowanie inicjatyw samorządowych, wynikających z po-trzeb środowiska lokalnego.

VI. ORGANIZACJA PRACY PORADNI

& 37

Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa roczny plan pracy, opracowany przez dyrektora poradni w porozumieniu z organem prowadzącym. 

& 38

Poradnia działa w ciągu całego roku, z możliwością przerwy w czasie ferii i wakacji.

& 39

Poradnia jest czynna 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych przez dyrektora poradni w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań statutowych.

& 40

W wyjątkowych sytuacjach i indywidualnie ustalonych terminach, pracownicy Poradni mogą wykonywać powierzone im obowiązki również w dowolnym czasie (poza godzinami pracy poradni) oraz w dni wolne od pracy.

& 41

Zapisy do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub osobiście bezpośrednio u danego specjalisty.

& 42

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę w formularzu zgłoszeniowym, na przeprowadzanie badań diagnostycznych dzieci oraz ich udział w zajęciach, które są prowadzone na terenie Poradni. 

& 43

W przypadku badań lub zajęć prowadzonych na terenie przedszkola, szkoły lub placówki, takie badania lub zajęcia prowadzone są przez specjalistów Poradni na wniosek Dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Badania lub zajęcia są prowadzone po udostępnieniu przez dyrektorów danych osobowych dzieci i uczniów, niezbędnych do założenia dokumentacji, według zasad obowiązujących w Poradni. 

& 44

Na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i niepełnoletnia młodzież przychodzą do Poradni z rodzicami lub opiekunami.

& 45

Dzieci do 7 r. życia przebywając w Poradni bezwzględnie znajdują się pod opieką rodziców (opiekunów).

& 46

Dopuszcza się możliwość samodzielnego przebywania dziecka powyżej 7 r. życia na terenie Poradni, po złożeniu pisemnego oświadczenia zgody przez ich rodziców/prawnych opiekunów.

& 47

W razie nieszczęśliwego wypadku obowiązkiem każdego pracownika pedagogicznego jest zapewnienie i udzielenie pierwszej pomocy oraz niezwłoczne powiadomienie o za-istniałej sytuacji dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora, rodzica/opiekuna praw-nego.

& 48

Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe w poradni oraz poza po-radnią, w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych; m.in. w środowisku rodzinnym, edukacyjnym.


& 49

1. W poradni funkcjonuje Zespół Opiniujący powołany przez dyrektora poradni.

2. Poradnia może wydawać opinie i informacje w sprawach określonych w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży i w innych sprawach.

4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

5. Członkowie Zespołu Opiniującego zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Zespołu.

& 50

Opinie, informacje o wynikach diagnozy lub zaświadczenia, wydawane zgodne z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników poradni, z ich kwalifikacjami zawodowymi, poradnia wydaje  na pisemny wniosek rodziców, prawnego opiekuna dziecka lub wniosek osoby pełnoletniej we własnej sprawie.                                                    

& 51

Pracownicy poradni są zobowiązani do nie ujawniania informacji, które mogą naruszać dobro klientów Poradni a także pracowników pedagogicznych i innych osób zatrudnionych w Poradni.


& 52

Dokumentacja Poradni

1. Poradnia prowadzi dokumentację wewnętrzną zgodnie z obowiązującymi regula-cjami prawnymi.
2. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) Ewidencja przyjęć.
b) Rejestr teczek dzieci i młodzieży.
c) Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.
d) Teczki indywidualne badanych.
e) Rejestr wydawanych opinii i Informacji o wynikach diagnozy
f) Dokumentacja z przebiegu prowadzonej terapii (inywidualnej, grupowej).
g) Dziennik zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych .
h) Księga protokołów posiedzeń Zespołu Specjalistów.
i) Akta osobowe pracowników.
j) Inna dokumentacja wynikająca z zadań statutowych (np. dokumentacja dotycząca doradztwa, konsultacji).

3. W razie likwidacji Poradni dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PORADNI

& 53

1. Poradnia jest jednostką samofinansującą i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów.

2. Poradnia uzyskuje środki na prowadzenie działalności poprzez:
a) opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług,
b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego,
c) darowizny
d) dotacje, subwencje
e) autorskie programy, projekty realizowane z funduszy EFS, itp.

3. Funduszami poradni zarządza organ prowadzący poradnię w porozumieniu z dyrektorem; z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń dla pracowników, zakupu materiałów i pomocy potrzebnych do realizacji zadań statutowych poradni, kosztów organizacji i eksploatacji pomieszczeń.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 54

Statut obowiązuje od dn. 2 listopada 2016 r. - wpisania Poradni do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Powiatu Skarżysko - Kamienna pod nr EK 4330.25.2016.


& 55

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w przypadku:
a) zmian w prawie oświatowym,
b) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu Poradni,
c) zaleceń pokontrolnych,
d) innych uzasadnionych potrzeb.
2. Zmiany i nowy Statut Poradni uchwala Zespół Specjalistów, w porozumieniu z organem założycielskim i prowadzącym poradnię).


& 56

Statut, po wprowadzeniu zmian, wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zespół Specjalistów i Organ Prowadzący Poradnię.


& 57

W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują postanowienia zawarte w nadrzędnych aktach prawnych.

 

Statut obowiązuje od 2. 11.2016r.
Tekst jednolity statutu po wprowadzeniu zmian z dnia 20.11.2017r

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.