Nasi specjaliści

Pracownicy poradni

Pracownicy Poradni są wykwalifikowanym, kompetentnym, doświadczonym zespołem specjalistów. Kultura osobista, profesjonalizm, wrażliwość pedagogiczna, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, dbałość i troska każdego pracownika Poradni o dobro pacjenta oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków są gwarancją: zaspokojenia potrzeb i zadowolenia naszych klientów. Nasi specjaliści wyznają ideę uczenia się przez całe życie i są wzorem takiego funkcjonowania. Zachęcają, inspirują i przygotowują odbiorców oferty Poradni do wzięcia własnego życia i rozwoju w swoje ręce, konstruktywnego kierowania nim. W swojej pracy podejmują różnego rodzaju działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie, wzmacniające odpowiedzialność za własne życie i rozwój oraz promujące wartość wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki itp., rozwijania potrzebnych umiejętności i kompetencji psychologicznych, społecznych, zawodowych.

Dyrektor: Barbara Kopacz - pedagog, socjoterapeuta; wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami ryzyka, dotkniętymi różnego rodzaju patologią; autorka programów, publikacji; doświadczenie w realizacji programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, rozwoju osobowego, socjoterapeutycznych, adaptacyjno – integrujących, w pracy w punkcie konsultacyjno- interwencyjnym, w telefonie zaufania, a także jako nauczyciel akademicki.  

Zespół specjalistów

Anna Brożek - mgr filozofii, oligofrenopedagog,  diagnosta rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz przyczyn trudności w uczeniu się, specjalista z  doświadczeniem w zakresie  wychowania, edukacji i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych, w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, organizacji  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

Anna Zabłocka – Pająk neurologopeda, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną.

Anna Spółczyńska – logopeda, pedagog;  diagnosta i terapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych z wadami mowy i problemami komunikacyjnymi. Prowadzenie profilaktyki logopedycznej i stymulowanie mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Anna Ziętek – pedagog; specjalista w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, komunikacji społecznej, mediacji, negocjacji, terapii metodą Biofeedback, oraz terapii metodą Tomatisa. Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, z zaburzeniami zachowania i emocji a także z niepełnosprawnymi intelektualnie.

Bartosz Rybienik - psycholog i diagnosta; specjalista w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera; doradca edukacyjny, psycholog uczelniany oraz wieloletni pracownik służby zdrowia w diagnozie i terapii osób uzależnionych.

Józef Kwaśniewicz – psycholog; specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej; coaching kryzysowy. Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi bezrobotnymi, w tym niepełnosprawnymi, z młodzieżą trudną przejawiającą zaburzenia zachowania i emocji  oraz w telefonie zaufania. Realizator wielu projektów dotyczących wsparcia psychologicznego i rozwoju osobowego.

Justyna Tomczyk – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenipedagog, posiada kwalifikacje  w zakresie tyflopedagogiki, trener EEG- Biofeedback I i II stopnia.

Katarzyna Kumalska - nauczyciel nauczania początkowego, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, dotyczącej wspomagania dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz problemami w zakresie matematyki.

Kinga Kasprzyk – Wiktorzak – magister fizjoterapii; specjalista w zakresie neurorozwojowej terapii dzieci z zaburzeniami układu ruchowego.

Małgorzata Jóźwik – Krzeszowiec pedagog opiekuńczo-wychowawczy,  oligofrenopedagog, diagnosta rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz przyczyn trudności w uczeniu się, specjalista z  doświadczeniem w zakresie  wychowania, edukacji i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych, organizacji  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Monika Dulęba  -  psycholog,  seksuolog. Zajmuje się w szczególności interwencją kryzysową, psychoterapią indywidualną i grupową, pomocą psychologiczną i edukacją seksualną. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę superwizuje u specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Monika Grudniewska – specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, terapeuta Biofeedback I i II stopnia, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczej, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej.

lek. med. Karolina Galikowska - konsultant psychiatra dzieci i młodzieży -   (seksuolog w trakcie specjalizacji) 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Nasza oferta

Nasi specjaliści

O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.


O nas

Nasza wizja

Widzimy naszą Poradnię, jako dostępne „Dobre Miejsce”, gdzie w duchu poszanowania każdego człowieka, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby, szala przechyla się w kierunku dobra, nadziei, pozytywnego stosunku do siebie, odporności, funkcjonalności i rozwoju.

Nasza misja

Naszą misją jest służenie specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, terapeutyczną, edukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom, rodzinom, innym placówkom oświatowym, wychowawczym, instytucjom pracującym dla dobra dziecka i rodziny.

Nasz oferta kierowana jest do

osób prywatnych, placówek oświatowych, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny (urzędy; centra pomocy rodzinie, pomoc społeczna, służba zdrowia, stowarzyszenia, kościoły, policja itd.)

Przyczyniamy się do

podnoszenia jakości życia naszych klientów, promocji zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (w sferze psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej fizycznej, społecznej, duchowej), rozpowszechniania, popularyzacji wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

Galeria

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree.